Naši partneři

NIBE

NIBE

NIBE Industrier AB je švédská prosperující společ- nost evropského rozsahu, s padesátiletou tradicí vývoje, výroby a prodeje. V České republice společnost NIBE vlastní dva závody na výrobu elektrických topných těles. Jedním z nich jsou také Družstevní závody Dražice s.r.o, (největšího výrobce ohřívačů vody v ČR) kam patří mimo jiné i prodej tepelných čerpadel NIBE.

Green Gas DPB

Green Gas DPB

Firma byla založena v r. 1960 za prvotním účelem zajistit jednak prevenci před nebezpečím výronů plynů a průvalů vod do důlních děl, jednak degazaci budoucích důlních polí na černouhelných hlubinných dolech ostravsko- karvinského revíru (OKR). V 90. letech v souvislosti s útlumem těžby uhlí v OKR došlo k rozvoji nových aktivit zaměřených na zahlazování následků hornické činnosti a povrchu.
Po r. 2000 je dále rozvíjen trend v rozšiřování služeb poskytovaných mimo doly v OKR. Laboratoře provádějí analýzy všech složek životního prostředí. Byla pořízena speciální vrtná technika a technologie pro realizaci vrtů pro tepelná čerpadla.
V dnešní době je firma součástí nadnárodní společností Green Gas International B.V.

GEROtop

GEROtop

Společnost specializovaná na části systému, které jsou zdrojem tepla pro tepelná čerpadla. Geotermální vertikální sondy, tedy výstroj vrtů pro tepelná čerpadla, zemní plošné kolektory, rozdělovače-sběrače a další potřebné příslušenství .
Spočnost je členem asociace pro využití tepelných čerpadel.

IVAR CS

IvarCS

IVAR CS spol. s r. o. působí jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem v oborech vytápění, klimatizace, plynovodů, vododovodů, rozvodných systémů, čerpadel, vodovodních baterií a filtrace vody.

Agrimex

Agrimex

Firma AGRIMEX spol. s r.o. je ryze česká společnost, která byla založena v r. 1991. Základním programem byla od počátku výroba nemrznoucích směsí, založená na vlastním vývoji a certifikaci výrobků ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou a Státním zkušebním ústavem paliv a maziv v Praze.
Doplňkovým, nikoliv však vedlejším, programem se stala koncem 90. let výroba teplonosných kapalin pro topné a solární zařízení, kde byly využity zkušenosti z výroby nemrznoucích směsí pro automobilový průmysl a dalším vývojem se podařilo vyrobit několik druhů kapalin vyhovujících extrémním podmínkám v solárních systémech.

Design downloaded from free website templates.